Wirtualne Grupy Narracyjne: Czwartek 2 lipca, 18:00 CET

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej grupie narracyjnej!
Wspólnie uważnie przyjrzeliśmy się zdjęciu Umbo (Otto Umbehra) „Tajemnica ulicy (Mysterium der Straße)”, którego reprodukcję zamieszczamy poniżej.

Inspiracja do kreatywnego pisania brzmiała: „Odpowiedz na pytanie ulicy”.

Wypowiedziana w tytule fotografii tajemnica wydawała się być w czasie dzisiejszej sesji silną motywacją do odkrycia niewiadomego. Praca była wymagająca, a momentami nawet nużąca i rozmijająca się. Uczestnicy przedstawiali swoje interpretacje w sposób obszerny i domykający, broniąc indywidualnych perspektyw. Można było zaobserwować niezwykłą dynamikę zgadzania się i niezgadzania ze sposobem patrzenia innego. Wzajemne dostrzeżenie okazywało się nie takie oczywiste, a grupa interpretując tekst mówiła o niewidzeniu i przeoczeniu. W odpowiedzi na inspirację dało się słyszeć głos sprzeciwu, niemożliwości poznania niewiadomego. Jednakże pełna gotowość do interpretacji wypowiedziana w trakcie przedstawiania się uczestników nie dała za wygraną. Kiedy pod sam koniec grupa zdecydowała się na wspólny powrót do tekstu, niespodziewana zmiana perspektywy patrzenia (dosłowne i przenośne odwrócenie zdjęcia do góry nogami) przyniosła satysfakcjonujące poczucie dokonanego odkrycia.

Zapraszamy do udziału w kolejnych sesjach, których terminy podane są na polskiej podstronie Wirtualnych Grup Narracyjnych. Najbliższa grupa odbędzie się 7 lipca (wtorek) o godzinie 18:00 – zarejestruj się już dziś.

Wszelkie pytania oraz prośby o organizację indywidualnych grup narracyjnych dla Waszych zespołów można przesyłać na adres: narrativemedicine@cumc.columbia.edu oraz humanistykamedyczna@cm.uj.edu.pl.

Do zobaczenia niebawem!

Umbo (Otto Umbehr) „Tajemnica ulicy (Mysterium der Straße)”, 1928, Thomas Walther Collection / Umbo (Otto Umbehr) „Mystery of the Street (Mysterium der Straße)”, 1928, Thomas Walther Collection

***

Thank you to everyone who began with us the work during this very unusual session.

Together we looked at „Mystery of the Street (Mysterium der Straße),” a painting by Umbo (Otto Umbehr), posted above.

Our prompt for today was: “Answer the question of the street.”

The mystery expressed in the title of the photography seemed to be a strong motivation for discovering the unknown during today’s session. The work was demanding, and sometimes even tedious and going separate ways. Participants presented their interpretations in a comprehensive and closing way, defending individual perspectives. The extraordinary dynamics of agreeing and disagreeing with the way of looking at another could be observed. Mutual perception turned out to be not so obvious, and the group interpreting the text talked about not seeing and overlooking. In the response to the prompt, one could hear a voice of opposition, the impossibility of knowing the unknown. However, full readiness to interpret expressed when the participants introduced themselves was not given up. When at the end the group decided to come back to the text together, the unexpected change in perspective (literally and figuratively turning the photo upside down) brought a satisfying sense of discovery.

Please join us for our next session: Wednesday July 8th, 12pm EDT (in English), with more times listed on our Live Virtual Group Sessions page.

If you have questions, or would like to schedule a personalized narrative medicine session for your organization or team, email us at narrativemedicine@cumc.columbia.edu.

We look forward to seeing you again soon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.