Wirtualne Grupy Narracyjne: Wtorek 7 lipca, 18:00 CET

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej grupie narracyjnej!

Wspólnie uważnie wsłuchaliśmy się w utwór Stephane’a Wrembela zatytułowany „Nympheas (Lilie wodne), pochodzący z płyty „The Django Experiment V” – dostępny tutaj.

Inspiracja do kreatywnego pisania brzmiała: „Napisz o czymś, co chciałbyś/abyś usłyszeć lub o czymś, czego nie chciałbyś/abyś usłyszeć.”.

Dzisiejsza praca odbywała się pod hasłem uważnego słuchania. Uczestnicy wskazywali na to, jak bardzo wyostrzyła się ich percepcja, zarówno na detale samego utworu, jak i na pobrzmienia dynamiki grupy. Wypowiedzi poszczególnych osób, choć o różnym zabarwieniu, odmiennej perspektywie czy sposobie odbioru, harmonizowały ze sobą. Uczestnicy wsłuchiwali się w odrębne od ich własnych interpretacje, komentowali i wplatali je w swoje słowa. Pozostawali w dialogu nasuwającym na myśl odpowiadające na siebie instrumenty wykorzystywane w utworze. Wskazana została ponadto pewna trudność, wynikająca ze specyfiki tekstu muzycznego. Uczestnicy mówili o poczuciu braku odpowiednich narzędzi, czy też niedysponowania adekwatnym językiem opisu.

Reakcje, często skrajnie odmienne, stały się przyczyną wprowadzenia inspiracji otwartej na jeszcze szerszą niż zazwyczaj gamę odpowiedzi. W drugiej połowie spotkania panował nieco odmienny nastrój, praca zdawała się nieco spowalniać, odpowiedzi pojawiały się po chwilach przerwy. Pomimo niewielu treści wypowiadanych wprost w słowach, energia grupy była wciąż wysoka. Pod koniec pracy zaskakującą okazała się potrzeba ciszy oraz gotowość do jej grupowego doświadczenia. Uczestnicy ochoczo zgodzili się na chwilę wspólnego niemówienia. Była ona do tego stopnia satysfakcjonująca, że jej zakończenie spotkało się z niewielkim protestem, jednak umocowała ona poczucie wspólnoty oraz stworzyła jeszcze bardziej przyjazną atmosferę. Grupa spostrzegła, że pojawiające się chwile ciszy były integralną częścią dzisiejszego doświadczenia. Uczestnicy powiązali tę perspektywę z charakterem utworu, na którego całość składały się również chwile, w których cichnie wiodąca melodia.

Jak można było zauważyć brak ugruntowania w teorii muzyki w żaden sposób nie stanowił przeszkody do wyrażenia swojej perspektywy interpretacyjnej. Uczestnicy dostrzegli melodyjność mowy, która stała się intersubiektywnym językiem dzisiejszego spotkania.

Zapraszamy do udziału w kolejnych sesjach, których terminy podane są na polskiej podstronie Wirtualnych Grup Narracyjnych. Najbliższa grupa odbędzie się 16 lipca (czwartek) o godzinie 18:00 – zarejestruj się już dziś.

Wszelkie pytania oraz prośby o organizację indywidualnych grup narracyjnych dla Waszych zespołów można przesyłać na adres: narrativemedicine@cumc.columbia.edu oraz humanistykamedyczna@cm.uj.edu.pl.

Do zobaczenia niebawem!

***

Thank you to everyone who began with us the work during this very unusual session.

Together we listened closely to Stephane Wrembel’s “Nympheas” from the album “The Django Experiment V”– available here.

Our prompt for today was: “Write about something that you would like to hear or about something that you would rather not hear.”

Today’s work was a true experience of attentive listening. Participants pointed out how sharp their perception was, regarding both the details of the song itself and the dynamics of the group. The statements of individuals, even with different tones, perspectives, and methods of reception, harmonized with each other. Participants listened to interpretations separate from their own, commented, and weaved them into their words. They remained in a dialogue reminiscent of the corresponding instruments used in the song. A certain difficulty was also indicated, resulting from the specificity of the musical text. Participants talked about the sense of the lack of appropriate tools, or the lack of adequate description language.

Reactions, often extremely different, led to the introduction of the prompt open to an even wider range of responses than usual. In the second half of the meeting there was a slightly different mood. The work seemed to slow down a bit and answers appeared after moments of silence. Despite the few things were spoken directly in words, the group’s energy was still high. At the end of the work, the need for silence and readiness to experience it appeared surprisingly. The participants eagerly agreed to stay silent together for a while. It was so satisfying that ending the session was met with a little protest, but it strengthened the sense of community and created an even more friendly atmosphere. The group noticed that the moments of silence that were appearing during the work were an integral part of today’s experience. The participants associated this perspective with the character of the song, which also included moments in which the leading melody fades away.

As it could be seen, the lack of background in music theory was in no way an obstacle to expressing one’s own interpretation perspective. Participants noticed the melody of their speech, which became the intersubjective language of today’s meeting.

Please join us for our next session: Monday June 13th, 12pm EDT (in English), with more times listed on our Live Virtual Group Sessions page.

If you have questions, or would like to schedule a personalized narrative medicine session for your organization or team, email us at narrativemedicine@cumc.columbia.edu.

We look forward to seeing you again soon!


Live Virtual Group Session: 12pm EDT July 8th 2020

Today’s session welcomed 31 participants from around the United States and around the world, but most of us were sharing the experience of muggy air and, in Bristol, UK, even heavy rain – with the exception of Palo Alto, California, where sunshine abounded. Lucky Palo Alto! 

After our usual 10-second centering exercise, we read silently the poem “Meeting the Light Completely” by Jane Hirshfield, and then two participants read it aloud. Although only 65 words long, the poem generated a wonderful variety of responses. One person remarked that she tends to rush through her first reading of a poem to try to get a sense of it, but her heart skipped at the line “ruin your heart.” Others noticed the way the phrase “the chipped lip / of a blue-glazed cup” tripped us up even after hearing it several times, especially compared to the smooth sounds of the opening stanza. We thought about how the poem’s form might mirror the journey of a long relationship, with periods of calm and a machine-gun-like choppiness, though we had different instincts about when those periods might come. That choppiness and suspense would be further heightened with a slow reading that emphasized the line breaks, someone said. Another participant heard echoes of the human form in the cup’s lip and the curtain, which could be a gown. The line about “A table painted with roses” made us consider what we imagine in our heads — were they actually painted on the table, or was “painted” a metaphor for how a vase was decorating the space? What do we see? We also were reminded of works outside the text, like a declaration of love in the film Moonstruck where a character asks another to “be a fool with me.” As for the title, we thought about “light” in relation to truth, and noticed how “meeting” added a sense of forward direction, while “completely” led us to being at one with the world.   

Our writing prompt, “Write about what you found,” generated vivid and varied responses that spanned the abstract/metaphorical (“a path not taken”) to the specific and cinematic (a ring lost by its owner and found by its master, a la Lord of the Rings). Echoing the somewhat-staccato Hirshfield poem, writers experimented with narrative form, nuanced details, and “bookending” sensorial imagery with reflective questions (“Can one ever find what one loses?”). Writing in layers helped define particular spaces in new ways: a table was “trapped” under a stack of books and papers; a rag picker discovered a locket in a dump. With an economy and energy of language, each writer/reader added a personal flourish to their 4-minute expression of what was found (or what was lost then found). One participant noted that as a group, we traveled this journey of reading and writing together.

Participants are warmly encouraged to share what you wrote below (“Leave a Reply”), to keep the conversation going here, bearing in mind that the blog of course is a public space where confidentiality is not assured.

Also, we would love to learn more about your experience of these sessions, so if you’re able, please take the time to fill out a follow-up survey of one to two quick questions!

Please join us for our next session Monday, July 13th at 6pm EDT, with more times listed on our Live Virtual Group Sessions page.

We look forward to seeing you again soon!


Meeting the Light Completely  
by Jane Hirshfield

Even the long-beloved
was once
an unrecognized stranger.

Just so,
the chipped lip
of a blue-glazed cup,
blown field
of a yellow curtain,
might also,
flooding and falling,
ruin your heart.

A table painted with roses.
An empty clothesline.

Each time,
the found world surprises—
that is its nature.

And then
what is said by all lovers:
"What fools we were, not to have seen."

Poem copyright ©1994 by Jane Hirshfield, "Meeting the Light Completely,"
from Poetry of Presence: An Anthology of Mindfulness Poems, 
(Grayson Books, 2017).