Wirtualne Grupy Narracyjne: Czwartek 18 czerwca, 18:00 CET

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej grupie narracyjnej!

Wspólnie uważnie przyjrzeliśmy się obrazowi Zinaidy Serebriakovej „Domek z kart (Карточный домик)”, którego reprodukcję zamieszczamy poniżej.

Inspiracja do kreatywnego pisania brzmiała: „Napisz o czymś, co wymaga wspólnego budowania.”

Praca grupy konsekwentnie przebiegała w dość jednoznacznie wyczuwanym kierunku. Uwaga uczestników od samego początku skupiała się na możliwej do zaobserwowania na obrazie współpracy, a ich wypowiedzi przypominały proces budowania domku z kart. Mimo że pewne detale obrazu były przez uczestników zauważane i wskazywane, grupa nie zatrzymywała się przy nich na długo, przechodząc od razu do kolejnych wypowiedzi, jakby w poszukiwaniu odpowiedniego punktu podparcia. Emocje tego procesu, o dość różnorodnym zabarwieniu, posiadały energię, która była wspólnie przekształcana i wykorzystywana do budowania. Był to silny, niepohamowany strumień ciekawości, niepokoju, fascynacji i nadmiarowej czujności. Wyraźnie można było zaobserwować przejście w pracy na poziom meta, kiedy to omawianym tekstem bardziej niż obraz stał się proces grupy. Tak jak na obrazie Serebriakovej nieoczywiste jest przypisanie chociażby dłoni do poszczególnych osób, tak niejednoznaczne było związanie konkretnej perspektywy z pojedynczą wypowiadającą się osobą, co na pewnym etapie pracy zostało zauważone. Praca grupy przesiąknięta była różnorodnością, dla której panowało jednoznaczna przyzwolenie, co odzwierciedlało jakościową odmienność kart w talii. Wszystkie karty/wypowiedzi były równoważne jako budulec tego kolektywnego przedsięwzięcia. Pomimo wielości perspektyw i sposobów interpretacji napięcie związane z doświadczeniem odmienności zostało konstruktywnie przekształcone we wspólne dzieło. Chociaż ulotne, bo zaledwie 90-minutowe, doświadczenie to wywołało potrzebę zachowania na dłużej owej lekcji jedności.

Zapraszamy do udziału w kolejnych sesjach, których terminy podane są na polskiej podstronie Wirtualnych Grup Narracyjnych. Najbliższa grupa odbędzie się 23 czerwca (wtorek) o godzinie 18:00 – zarejestruj się już dziś.

Wszelkie pytania oraz prośby o organizację indywidualnych grup narracyjnych dla Waszych zespołów można przesyłać na adres: narrativemedicine@cumc.columbia.edu oraz humanistykamedyczna@cm.uj.edu.pl.

Do zobaczenia niebawem!

(Zinaida Serebriakova “Domek z kart (Карточный домик)”, 1919, Państwowe Muzeum Rosyjskie / Zinaida Serebriakova “House of Cards (Карточный домик)”, 1919, State Russian Museum)

(Zinaida Serebriakova “Domek z kart (Карточный домик)”, 1919, Państwowe Muzeum Rosyjskie / Zinaida Serebriakova “House of Cards (Карточный домик)”, 1919, State Russian Museum)

***

Thank you to everyone who joined us for this session!

Together we looked at “House of Cards,” a painting by Zinaida Serebriakova, posted above.

Our prompt for today was: “Describe something that has to be built together.”

The group’s work has been consistently going in a clearly sensed direction. From the very beginning, the participants’ attention focused on cooperation observable in the painting, and their statements resembled a process of building a house of cards. Although some details of the image were noticed and indicated by the participants, the group did not stay with them for long, going straight to the next statements, as if seeking a focus. The emotions of this process, having distinctive undertones, had energy that was jointly transformed and used for building. It was a strong, unrestrained stream of curiosity, anxiety, fascination and excessive vigilance. The transition to a meta level at work could have been clearly observed when the group’s dynamics became more discussed than the painting itself. Just as in Serebriakova’s painting, it is not obvious how to assign, for example, a hand to an individual person, and it was difficult to associate a particular perspective with a single speaking person, which was noticed at some stage of the work. The group’s work was imbued with diversity, for which there was unequivocal consent, which reflected the qualitative diversity of cards in a deck. All cards / statements were equivalent to the building blocks of this collective enterprise. Despite the multitude of perspectives and interpretations, the tension associated with the experience of otherness has been constructively transformed into a co-construction. Although ephemeral, because only 90 minutes long, this experience brought a need to preserve this unity for much longer.

Please join us for our next sessions: Saturday June 20th, 2pm EDT (in English) and Monday June 22nd, 6pm EDT (in English), with more times listed on our Live Virtual Group Sessions page.

If you have questions, or would like to schedule a personalized narrative medicine session for your organization or team, email us at narrativemedicine@cumc.columbia.edu.

We look forward to seeing you again soon!