Wirtualne Grupy Narracyjne: Wtorek 19 maja, 18:00 CET

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej grupie narracyjnej!

Wspólnie uważnie przyjrzeliśmy się performansowi Janusza Bałdygi „Kroki”. Poniżej zamieszczamy fotosy z nagrania, całość dostępna jest tutaj.

„Napisz o czymś, co jest podzielone.”

Motywem przewodnim, który wyłonił się w procesie pracy dzisiejszej grupy, było pojęcie podziału oraz sytuacja dokonywania wyboru. Uczestnicy grupy często nawiązywali do wielu aspektów i możliwości dzielenia. Dostrzegali je zarówno w samym performansie, jak i w swoich jego interpretacjach. Praca ta była wymagająca na wielu poziomach, a w jej przebiegu można było dostrzec paralelę do przebiegu zdarzeń w nagraniu. Grupa doświadczyła silnej identyfikacji, czego spostrzeżenie przyniosło poczucie spokoju i satysfakcji. Została również wspólnie wypowiedziana potrzeba akceptacji tego, co w życiu okazuje się być konieczne lub nieuniknione oraz tego, co utracone zostaje w wyniku podejmowania decyzji. Zgoda na to staje się krokiem do przodu.

Zapraszamy do udziału w kolejnych sesjach, których terminy podane są na polskiej podstronie Wirtualnych Grup Narracyjnych. Najbliższa grupa odbędzie się 28 maja (czwartek) o godzinie 18:00 – zarejestruj się już dziś.

Wszelkie pytania oraz prośby o organizację indywidualnych grup narracyjnych dla Waszych zespołów można przesyłać na adres: narrativemedicine@cumc.columbia.edu oraz humanistykamedyczna@cm.uj.edu.pl.

Do zobaczenia niebawem!

Źródło/Source: Ninateka

***

Thank you to everyone who joined us for this session!

Together we looked at “Kroki” (“Steps”), a performance by Janusz Bałdyga. Still images are posted above and the entire video recording is available here.

The main themes that emerged in this session were the concepts of division and situations in which a choice has to be made. They saw both themes in the video performance itself as well as their interpretations of it. This work was challenging on many levels and a parallel between the group dynamic and the video’s course of action could be easily drawn. The group experienced a strong identification and noticing it brought a feeling of peace and satisfaction. Participants expressed together the need of acceptance of the things that seem necessary or inevitable in life and of the things that are lost because of making choices. The acceptance becomes the step forward.

Please join us for our next sessions: Wednesday May 20th, 12pm EDT (English language) and Thursday May 21st, 7pm EDT (English language), with more times listed on our Live Virtual Group Sessions page.

If you have questions, or would like to schedule a personalized narrative medicine session for your organization or team, email us at narrativemedicine@cumc.columbia.edu.

We look forward to seeing you again soon!


Wirtualne Grupy Narracyjne: Czwartek 14 maja, 18:00 CET

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej grupie narracyjnej!

Wspólnie uważnie przyjrzeliśmy się rzeźbie Nilbar Güreş zatytułowanej „Thirsty for Lilly” („Spragniony lilii”), której zdjęcie zamieszczamy poniżej.

Inspiracją do kreatywnego pisania było: „Napisz o czymś, co było wystarczające”

Często powtarzającym się motywem w wypowiedziach uczestników grupy była nieprzystawalność, czy nawet pewnego rodzaju sztuczność tego, co zostało przedstawione przez Nilbar Güreş. Prowadziło to do bardzo zróżnicowanych interpretacji rzeźby, widzianej zarówno jako metafora człowieka, jak i postrzeganej dosłownie. Zauważono, że możliwe jest tutaj dostrzeganie trudności osoby w odnalezieniu właściwych dla niej okoliczności do rozwoju, jak i nienaturalnych warunków stworzonych przez człowieka, w których przychodzi istnieć roślinom.

Inspiracja dotycząca tego, co jest wystarczające wynikała z kontekstu pracy grupy, która w dynamicznej rozmowie krążyła wokół tego, co znaczy żyć we właściwych warunkach. Można odczuć było związek pomiędzy stanem obecnej izolacji społecznej, a wyłaniającą się spontanicznie perspektywą interpretacyjną. Wypowiadana była również potrzeba nadziei oraz dostępności. Intersująca wydawać się może także wieloznaczność pojęcia „wystarczający”, którą unaoczniło wyraźnie kreatywne pisanie.

Zapraszamy do udziału w kolejnych sesjach, których terminy podane są na polskiej podstronie Wirtualnych Grup Narracyjnych. Termin najbliższej grupy polskojęzycznej zostanie podany niebawem.

Wszelkie pytania oraz prośby o organizację indywidualnych grup narracyjnych dla Waszych zespołów można przesyłać na adres: narrativemedicine@cumc.columbia.edu oraz humanistykamedyczna@cm.uj.edu.pl.

Do zobaczenia niebawem!

***

Thank you to everyone who joined us for this session!

Together we looked at “Thirsty for Lilly,” a sculpture by Nilbar Güreş, posted below.

The common theme in the statements from the group’s participants was the inadequateness or even some kind of artificiality of what was represented by Nilbar Güreş. This led to quite diverse interpretations of the sculpture, seen both literally and also as a metaphor of a person. It was noticed that it is possible to see the difficulties of the person looking for the right circumstances for their development, as well as unnatural conditions created by mankind in which plants have to exist.

The prompt stemmed from the context of the group’s work, which in a dynamic conversation revolved around one question: what does it mean to live in proper conditions? One could feel the interconnection between the current state of social isolation and the spontaneous interpretation perspective. A need for hope and accessibility was also articulated. The other interesting aspect of the conversation was the ambiguity of the term “sufficient”, which was demonstrated throughout the creative writing.

Please join us for our next sessions, listed on our Live Virtual Group Sessions page.

If you have questions, or would like to schedule a personalized narrative medicine session for your organization or team, email us at narrativemedicine@cumc.columbia.edu.

We look forward to seeing you again soon!

Źródło/Source: Galerie Martin Janda, Vienna